xiu: perfectassassin @ lj (Default)
[personal profile] xiu
x comment
x credit [personal profile] xiu or [community profile] crossingdimensions
x textless are not bases.
x do not alter

Kimi wa Pet Sumire, Momo
K.O.3an Guo Ma Chao, Huang Zhong


Yep )
xiu: <user name="shinkenger"> loves me. (Da Dong/Ya Se/Xiao Yu | OKAY YA 8D)
[personal profile] xiu
x comment
x credit [personal profile] xiu or [community profile] crossingdimensions
x textless are not bases.
x do not alter

K.O. 3an Guo (Zhong Ji San Guo) - Diao Chan x1, Guan Yu x1, Huang Zhong x38, Ma Chao x30, Zhang Fei x2, Huang Zhong/Ma Chao x52

heeeeeeeeeeerp. )

[Icons x90]

May. 6th, 2012 02:41 am
xiu: perfectassassin @ lj (Default)
[personal profile] xiu
x comment
x credit [personal profile] xiu or [community profile] crossingdimensions
x textless are not bases.
x do not alter

X-Family (Zhong Ji Yi Jia) - a Chord x12, a Chord/Xiu x2, Jiu Wu (Meng Zhu) x16, Xia Mei x2, Xia Tian x23, Xia Yu x15, Xiu x3
Ookawa Genki x17

[personal profile] shinkenger is my screencap bitch, yeah.

Oh god my eyes )
xiu: <user name="shinkenger"> loves me. (Da Dong/Ya Se/Xiao Yu | OKAY YA 8D)
[personal profile] xiu
x comment
x credit [personal profile] xiu or [community profile] crossingdimensions
x textless are not bases.
x do not alter

X-Family (Zhong Ji Yi Jia) - Han x10; Lan Ling Wang x52; Lan Ling Wang/Bing Xin x5
Fukushi Souta x20
Matsuzaka Toori x20

La )

Profile

crossingdimensions: (Default)
crossingdimensions

March 2013

S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 30
31      

Syndicate

RSS Atom

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 08:31 pm
Powered by Dreamwidth Studios